<- Powrót

TELEFONY ALARMOWE:

112

997 POLICJA

998 STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

896 STRAŻ MIEJSKA

Wróć do strony głównej!

REGULAMIN ŁOWISKA

Uchwała nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku

Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

Na podstawie § 30 pkt 10, 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 roku, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

§ 1

Zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów PZW. 

Wiceprezes ZG PZW                                                                                                                                                                      Prezes ZG PZW

ds.Ochrony i Zagospodarowania Wód                                                                                                                                             Teodor Rudnik

      Wiesław Heliniak 

 

 Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

I. WSTĘP

   Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb. Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

   1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW,                 posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od                 uprawnionego do rybactwa.

   2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi                       zmianami. 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

   4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w                 porze      nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

   5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem           ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

    - bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

    - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR,        zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

   - wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

   - członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

   6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę                    wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa              połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego          wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do          jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

   7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt.        5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w        pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

   8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i            zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na                        warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem        uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

  9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

   1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne                 dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

   2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

   3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan,         jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW 

   1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej, 

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Leśnej,

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

   2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

   3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa,                 pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE 

    Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia                  uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy Prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt, oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

1. WĘDKOWANIE NA ŁOWISKU W REDKOWICACH DOZWOLONE JEST PO        UPRZEDNIM        WYKUPIENIU POZWOLENIA. NALEŻY RÓWNIEŻ                    POSIADAĆ KARTĘ WĘDKARSKĄ.

2. W ŁOWISKU WYSTĘPUJĄ NASTĘPUJĄCE GATUNKI RYB : KARP, KARAŚ,      LIN, SZCZUPAK, SANDACZ, PŁOĆ, LESZCZ, AMUR, SŁONECZNICA,                OKOŃ, STYNKA,WĘGORZ.

3.USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA POŁOWU TYCH GATUNKÓW :

 

 

 

 

4. WYKUPIONE POZWOLENIE DOPUSZCZA WĘDKOWANIE NA DWIE WĘDKI.

5. NA ŁOWISKU ZABRANIA SIĘ :

    - UŻYWANIA ŁODZI I PONTONÓW;

    - POŁOWU METODĄ SPININGOWĄ MŁODZIEŻY SOŁECKIEJ DO LAT 15

 

WĘDKOWANIE NOCNE

6. WYKUPIONE POZWOLENIE NA NOCNE POŁOWY UPOWAŻNIA DO                    WĘDKOWANIA OD 21:00 DO 5:00 DNIA NASTĘPNEGO.

7. OBOWIĄZKOWY WPIS DO REJESTRU NOCNYCH POŁOWÓW.

8. ŁOWISKA OD STRONY BAGIEN (PÓŁNOCNY-ZACHÓD) ZOSTAJĄ                    WYŁĄCZONE Z OBSZARU NOCNYCH POŁOWÓW.

 

UWAGA!!!

KATEGORYCZNY ZAKAZ WYNOSZENIA SŁONECZNICY I STINKI POZA ŁOWISKO.

ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK POZA MIEJSCAMI WYZNACZONYMI.

 

REGULAMIN OBIEKTU REKREACYJNEGO

Administratorem obiektu jest OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W REDKOWICACH.

Regulamin określa zasady wstępu na teren obiektu rekreacyjnego, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie, zasady korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie.

Korzystający z obiektu wchodząc na teren obiektu akceptują zapisy niniejszego regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać oraz wyrażają zgodę na ich stosowanie.

Obiekt rekreacyjny jest obiektem publicznym, ogólnie dostępnym, służącym ogółowi użytkowników do wypoczynku, rekreacji

i uprawiania sportów.

Na terenie obiektu można korzystać z atrakcji wędkarskich, za które opłata zgodna jest z odrębnym cennikiem.

Każdy ma prawo wstępu na obiekt z tym zastrzeżeniem, że wstęp i przebywanie na terenie obiektu osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieka rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź innych osób pełnoletnich upoważnionych przez ww. osoby.

Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, norm społecznych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić miejsce odpoczynku w czystości. Śmieci i odpadki należy składać

w ustawionych pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych.

Wszelkie formy korzystania z obiektu w sposób zorganizowany nie mogą ograniczać prawa do rekreacji i wypoczynku

o charakterze indywidualnym, poza przypadkami ustalonymi w niniejszym regulaminie 

Na terenie obiektu rekreacyjnego ZABRANIA SIĘ:

Powodowania hałasu, zakłócania porządku i spokoju osób zarówno korzystających z obiektu jak również lokalnych mieszkańców - ze szczególnym uwzględnieniem ciszy nocnej;

Wnoszenia rzeczy niebezpiecznych, których używanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu zdrowia i życia użytkowników obiektu;

Zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu obiektu, w tym także wrzucania do zbiornika wodnego jakichkolwiek przedmiotów;

Zachowań niedostosowanych społecznie – pijaństwa, używania środków odurzających, wulgaryzmu językowego, zachowań agresywnych, zaczepnych, prowokujących do powstawania konfliktów i powodujących zgorszenie społeczne;

Palenia ognisk oraz grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi;

Brodzenia i kąpieli w stawach;

Używania ogólnodostępnych urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz ich niszczenia i uszkadzania;

Wjazdu na teren obiektu pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów gospodarczych administratora;

Zwierzęta wprowadzane na teren obiektu musza znajdować się pod ciągłym dozorem właściciela. Właściciel zwierzęcia ponosi pełna odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez zwierzę oraz jest zobowiązany do posprzątania nieczystości przez nie pozostawionych.

Na terenie obiektu rekreacyjnego zabrania się BEZ ZGODY ADMINISTRATORA:

  Organizacji wszelkiego typu imprez, w tym szczególnie imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku

    o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504);

  Prowadzenia handlu i usług;

  Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń, reklam;

  Używania sprzętu nagłaśniającego;

  Wodowania wszelkiego typu sprzętu wodnego;

  Biwakowania.

Użytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych

w przepisach powszechnie obowiązujących. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby sprawujące nadzór lub stała pieczę nad niepełnoletnim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

Niewłaściwe zachowanie się osób korzystających z obiektu;

Rzeczy pozostawione, zagubione, skradzione;

Szkody na osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z urządzeń obiektu.

Osoba naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu lub porządek publiczny może być usunięta z terenu obiektu przez osoby dozorujące, administratora lub służby porządkowe.

Na terenie obiektu oprócz niniejszego regulaminu obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w prawie miejscowym.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie obiektu każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o powyższym fakcie administratora.

Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze grzywny określonej w przepisach powszechnie obowiązujących.

Adres:

 

Redkowice

84-351 Redkowice

gm. Nowa Wieś Lęborska

Kontakt:

 

 

  skrytka@lowisko-redkowice.pl