Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.lowisko-redkowice.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.lowisko-redkowice.pl , jest prowadzony przez OSP Redkowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000050303 NIP: 8411531080 , REGON: 770879852 .

1.3. Dane przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

adres mailowy : skrytka@lowisko-redkowice.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego Łowisko Redkowice umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.lowisko-redkowice.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed dokonaniem zakupu.

§ 2

Definicje Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lowisko-redkowice.pl przez OSP Redkowice,

2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.6. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.8. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Łowisko Redkowice, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Łowisko Redkowice konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Łowisko Redkowice konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego Łowisko Redkowice posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Łowisko Redkowice można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego, daty zakupu oraz daty wędkowania.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przesyła na wskazany przez kupującego adres mailowy wiadomość w której znajduje się potwierdzenie zakupu pozwolenia na wędkowanie. Klient w formularzu jak i regulaminie jest poinformowany,

że  dowodem zakupu, o który może poprosić straż rybacka lub inny podmiot upoważniony do kontroli jest mail zwrotny zawierający imię i nazwisko kupującego, datę zakupu, datę wędkowania oraz miejsce połowu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Łowisko Redkowice jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5

Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Łowisko Redkowice istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów :

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient zostaje przekierowany do strony Przelewy24 gdzie może dokonać zapłaty. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Łowisko Redkowice zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy Łowisko Redkowice umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem płatności elektronicznych : -Przelewy24

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności przed rozpoczęciem wędkowania,

§ 6

Odstąpienie do umowy

6.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny, nie później niż dzień przed datą obowiązywania pozwolenia.

6.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę lub standardowym dostępnym na internecie, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy skrytka@lowisko-redkowice.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §6 pkt. 6.1 nie wywołuje skutków prawnych.

6.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest udostępniany kupującemu przez Sprzedającego drogą mailową na prośbę kupującego. Sprzedający akceptuje również standardowy formularz dostępny na internecie.

6.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

6.5. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

6.6. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie podanym i na warunkach podanych w pkt.6.1

§7

Reklamacje

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

7.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

7.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres skrytka@lowisko-redkowice.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

7.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

7.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

7.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

7.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

7.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§8

Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

8.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Łowisko Redkowice, dostępnego na stronie www.lowisko-redkowice.pl.

§ 9

Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

9.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 9.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Łowisko Redkowice zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

9.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.lowisko-redkowice.pl

9.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022r.

Adres:

 

Redkowice

84-351 Redkowice

gm. Nowa Wieś Lęborska

Kontakt:

 

 

  skrytka@lowisko-redkowice.pl